kit kido

kit kido

visual identity &
cover artwork
2020-2022

οπτική ταυτότητα &
σχεδιασμός εξωφύλλων
2020-2022

Κit Kido is an electro pop music singer/songwriter. For the artist, we visually directed her from the onset as we designed the visual identity, the covers for the singles/album, and all the social media’s visual communi-cation elements.

We explored various ways to transform the artist’s feeling and mood into a re-created reality based on her references about the project. 

H Kit Kido είναι τραγουδίστρια / μουσικός της ποπ ηλεκτρονικής μουσικής. Για την καλλιτέχνη, αναλάβαμε τo art direction για την οπτική ταυτότητα από την αρχή, σχεδιάζοντας την ταυτότητα, τα εξώφυλλα για τα single / άλμπουμ και όλα τα στοιχεία οπτικής επικοινωνίας των social media.

Εξερευνήσαμε διάφορους τρόπους για να μετατρέψουμε την αίσθηση και την διάθεση της μουσικής της Kid Kido σε οπτική γλώσσα. Έτσι αρχικά, αντιμετωπίσαμε το πρότζεκτ ως μια ανα-δημιουργία της πραγματικότητας με βάση αναφορές που αφορούν την καλλιτέχνη και τη φυσιογνωμία της μουσικής της.

Part of this process was to create the artist’s sculptured avatar, utilized to create a series of different covers for each upcoming release. In the first single, Sharp Blade, light acts like an electric pulse forming a sharp edge, through only which someone can perceive the scene’s geometry and the portrait of Kit Kido.

Μέρος αυτής της διαδικασίας ήταν η δημιουργία του γλυπτού avatar του καλλιτέχνη, που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία μιας σειράς διαφορετικών εξωφύλλων για κάθε επερχόμενη κυκλοφορία. Στο πρώτο single, Sharp Blade, το φως λειτουργεί σαν ένας ηλεκτρικός παλμός, σχηματίζοντας μια αιχμή, μέσω της οποίας μόνο κάποιος μπορεί να αντιληφθεί τη γεωμετρία της σκηνής και το πορτρέτο της Kit Kido.

kit_kido_cover_desktop
process_1_mobile
process_3_mobile
process_3_mobile
process_1_mobile

nestora terra

nestora terra

brand naming and
packaging identity
2020

ονοματοδοσία και
σχεδιασμός προϊοντικής
ταυτότητας
2020

Νestora Terra is a newly established olive oil and local products company located in Pylos, Greece. For this new business we created the whole visual and product identity from scratch, including the naming of the products and the company.

Η Nestora Terra είναι μια νεοσύστατη εταιρεία ελαιολάδου και άλλων τοπικών προϊόντων με έδρα την Πύλο. Για τη νέα επιχείρηση, σχεδιάσαμε το σύνολο της ταυτότητας και της συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων της εταιρίας και του προϊόντος.

As Pylos and Messinia have a longstanding tradition and history, the client asked for a traditional design approach, which would target a premium market. What we did was to explore this initial direction, furthering it into a new narrative. This narrative explores new ways in composition, layout and overall outlook, while adopting specific elements from the past.

Καθώς η Πύλος και η Μεσσηνία συνδέονται στενά με την παράδοση και την ιστορία, ο πελάτης ζήτησε μια «παραδοσιακή» γενική προσέγγιση σχεδιασμού που στοχεύει στην premium αγορά. Αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να διατηρήσουμε την αρχική αυτή κατεύθυνση, ταυτόχρονα όμως να διερευνήσουμε νέους τρόπους μετατροπής παλαιών και ιστορικών στοιχείων σε ένα νεό αφήγημα.

In this framework, we created a loop of geometric shapes derived from ancient Greek motifs that were designed and distributed in such a way to offer a kinetic effect when the bottle rotates. This infinite loop of shapes, which symbolises time, evolution, and growth, also provides a 360° perception of the container, a principle which we generally uphold in packaging design.

For this aesthetically fused approach, we implemented a single colour silk-print directly onto the bottle. Finally, we designed all the stationery  for the company as well as the website.  

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήσαμε μια αλληλουχία γραμμικών σχεδίων, που προέρχονται από αρχαία ελληνικά αγγεία και μοτίβα, και τα οποία ανασχεδιάστηκαν και διανεμήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν ένα κινητικό αποτέλεσμα όταν περιστρέφεται το μπουκάλι. Αυτή η αέναη λούπα σχημάτων, τα οποία συμβολίζουν το χρόνο, την εξέλιξη και την παραγωγή, παρέχει μια αντίληψη 360° στο δοχείο, που αποτελεί και γενικότερη αρχή μας στο σχεδιασμό συσκευασίας.

Για αυτήν την αισθητικά συγχωνευμένη προσέγγιση, αποφασίσαμε μεταξοτυπία ενός χρώματος απευθείας στο μπουκάλι. Τέλος, σχεδιάσαμε το σταθερό μέρος της ταυτότητας, καθώς και τον ιστότοπο για τη νέα οντότητα.

Nestora_Terra_Mobile
nestory_group3

zoumboulakis galleries

γκαλερί ζουμπουλάκη

exhibition catalogue
2014

κατάλογος έκθεσης
2014

Zoumboulakis Galleries is an art gallery with various residencies in the centre of Athens. Zoumboulakis Galleries performed an exhibition inviting 18 artists from different calibers to create something for Dionisis Savvopoulos.

Η γκαλερί Ζουμπουλάκη οργάνωσε μια έκθεση καλώντας 18 καλλιτέχνες από διαφορετικά μήκη κύματος ώστε να δημιουργήσουν ένα έργο για το Διονύση Σαββόπουλο.

We were asked to design the editorial of the specific exhibition.

Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε τον κατάλογο γα την έκθεση.

The name of the exhibition was “ his underground island – 18 artists for Dionisis Savvopoulos”.

Το όνομα της έκθεσης ήταν «το υπόγειο νησί του – 18 καλλιτέχνες για τον Διονύση Σαββόπουλο.

Our concept includes a visualisation of the underground island with a simple and minimalistic approach.

Η ιδέα μας περιλαμβάνει μια απεικόνιση του υπόγειου νησιού με μια απλή και μινιμαλιστική προσέγγιση.

sas branding

sas branding

packaging and
brochure design
2017

σχεδιασμός
συσκευασιών
2017

sas is currently expanding to a whole new series of charging products including charging cables. For the cables we thoroughly examined the way it should fold into the packaging and we estimated through CAD and 3D software the exact curvature so as to design the foam compartment.

H sas επεκτείνεται σε μια νέα σειρά προϊόντων φόρτισης που περιλαμβάνουν και καλώδια φόρτισης. Για τα καλώδια αυτά μελετήσαμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τυλίγονται και μέσω CAD και 3D προγραμμάτων υπολογίσαμε ακριβως την καμπυλότητα ώστε να σχεδιάσουμε το αφρώδες υλικό στο οποίο τυλίγεται το προϊόν.

After that initial phase, we created our unique die-cut which fits our rebranded design. Besides the graphic design we undertook the product photography and CGI for the mockups. Finally we added all the necessary technical specifications and information needed for the tech-related consumer. Company sas has a full range of products for self-adhesive lighting strips and many high-tech accessories for many possibilities.

Μετά την αρχική αυτή φάση σχεδιάσαμε το ιδιαίτερο κοπτικό το οποίο ενσωματώνεται στον νέο γενικό ανα-σχεδιασμό που κάναμε για την sas. Εκτός από το design αναλάβαμε την φωτογράφηση των προϊόντων καθώς και τα 3D γραφικά για τα mockups. Tέλος προσθέσαμε όλες  τις απαραίτητες πληροφορίες και προδιαγραφές για τον χρήστη. 

For led-it we were asked to design a brochure to show the possibilities in a clear and definite way to the general public without losing the necessary technical informations at the same time.

Η εταιρία sas διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων αυτοκόλλητων ταινίων φωτισμού και πολλών παρελκόμενων υψηλής τεχνολογίας για πολλών δυνατοτήτων.

For the brochure, besides the basic design, we have extensively worked out the texts and the slogan, the product photos and some high-fidelity renderings, based on photometry, that show realistically the performance of lighting in the environment. Finally, we redesigned all the technical emblems of the series, as well as the led-it logo based on the new branding adopted by the company from early 2017.

Για την σειρά led-it μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε ένα ένυπο που να προβάλει τις δυνατότητες με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο στο ευρύ κοινό χωρίς ταυτόχρονα να υπολείπεται στις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες. Για το έντυπο, εκτός από το βασικό σχεδιασμό επιμεληθήκαμε σε μεγάλο βαθμό τα κείμενα και τα slogan του εντύπου, τις φωτογραφίες των προϊόντων καθώς και κάποια υψηλής πιστότητας renderings, βασισμένα σε φωτομετρία, που δείχνουν ρεαλιστικά την απόδοση του φωτισμού στον χώρο. Τέλος, επανασχεδιάσαμε όλα τα τεχνικά εμβλήματα της σειράς καθώς και τo σήμα led-it με βάση τον νέο branding που υιοθέτησε η εταιρία από τις αρχές του 2017. 

trojan donkey

trojan donkey

brand name, logo, tagline
2015

όνομα μάρκας,
λογότυπο, σλόγκαν
2015

AegeanArt is a tourist sector facility that produces large amounts of items and accessories for mostly greek islands.

H AigeanArt είναι μια εταιρεία του τουριστικού τομέα που παράγει μεγάλο όγκο αντικειμένων και αξεσουάρ κυρίως για τα ελληνικά νησιά.

We were asked to think of a new brand that would emerge in these islands and would mainly consist of t-shirts and clothes.

Μας ζητήθηκε να σκεφτούμε ένα νέο brand που θα δραστηριοποιείται στα νησιά αυτά και θα αποτελείται κυρίως από μπλουζάκια και άλλα ρούχα.

The brief was about a trendy, fresh and original brand that contained a main character/protagonist: the Donkey.

Το brief που μας δόθηκε ζητούσε κυρίως μια trendy, φρέσκια και πρωτότυπη μάρκα που θα έχει έναν κύριο χαρακτήρα/πρωταγωνιστή, τον γάιδαρο.

Our proposal was the name “trojan donkey”. We wanted to provide a bit of a twist in a really known part of our history and culture along with fresh and contemporary aesthetics.

Η πρόταση μας ήταν αρχικά το όνομα “trojan donkey”. Θέλαμε να προξενήσουμε μια μικρή μεταστροφή σε ένα αρκετά γνωστό κομμάτι της ιστορίας και της κουλτούρας μας που θα συνοδεύεται παράλληλα από φρέσκια και σύγχρονη αισθητική.

my breeze

my breeze

brand name, logo design
2016

όνομα μάρκας,
σχεδιασμός λογοτύπου
2016

MyBreeze is a new fashion + accessories brand for AegeanArt company. We designed the logo for them. In the initial briefing, we were asked to design a logo that represents a big collection of upcoming products mainly targeted on the greek islands boutique markets.

Η MyBreeze είναι ένα νέο brand μόδας και αξεσουάρ της ΑegeanArt για το οποίο σχεδιάσαμε το λογότυπο. Στο αρχικό briefing μας ζητήθηκε ένα λογότυπο που να εκπροσωπεί μια μεγάλη συλλογή απο νέα προϊόντα τα οποία στοχεύουν στις αγορές boutique των νησιών.

Therefore we thought of the word “breeze” to be the main concept, a familiar characteristic of the greek islands. 

Σαν κεντρική ιδέα σκεφτήκαμε το breeze (=αεράκι) ένα γνωστό χαρακτηριστικό των ελληνικών νησιών.

The summer breeze also gives this pleasuring feeling to the skin, a feeling we wanted to express it throughout the name and logo of the new brand.

To καλοκαιρινό “αεράκι” μας δίνει την ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα και αυτή την αίσθηση θέλαμε να δίνει και στο νέο brand.

So we came up with a logo solution that combines the letter “B” and the dandelion seed which travels with a slight breeze of air. And this delicate feeling gives exactly what we wanted for the new brand.

Ετσι, φτάσαμε σε μια σχεδιαστική λύση για το λογότυπο που συνδυάζει το γράμμα Β και τους σπόρους του γνωστού φυτού “κλέφτη” που ταξιδεύει με ένα απαλό φύσιμα του αέρα. Και αυτή η απαλή και αέρινη αίσθηση ήταν αυτό που θέλαμε για το νέο brand.

phocus visual identity

phocus visual identity

naming, logo design,
slogan
2014

ονοματολογία, σχεδιασμός λογότυπου, σλόγκαν
2014

Phocus is a company that specializes in strategic marketing and communication solutions for pharma and health companies. Phocus wanted us to create a visual identity and design it from scratch. Our goal was to present a more professional and contemporary image towards their clients.

Η phocus είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό στρατηγικής και επικοινωνιακών λύσεων για φαρμακευτικές εταιρείες. Η phocus ήθελε να σχεδιάσουμε και να σκεφτούμε από την αρχή την οπτική ταυτότητα της. Ξεκινήσαμε με την ονομασία της εταιρείας, που είναι ένα λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων pharma και focus.

The initial step was to work on the name of the brand, which is a play on the two words, pharma and focus. We felt that our concept and idea behind the logo expressed a simple yet strong visual language. 

Ο στόχος μας για την εταιρεία ήταν να παρουσιάσουμε ένα πιο επαγγελματικό και σύγχρονο παρουσιαστικό προς τους πελάτες της. Η σκέψη μας πίσω από το λογότυπο ήταν να πάρουμε μια απόφαση για μια οπτική γλώσσα απλή και ισχυρή.

The two brackets in the logo provide and mark the area that the company focuses on, and also highlight the meaning of the name along with the dedication needed in this division.

Οι δύο αγκύλες δημιουργούν την περιοχή όπου δραστηροποιείται η εταιρεία, και αναδεικνύουν επίσης το νόημα του ονόματος μέσω της αφοσίωσης της.

Besides the logo we also designed the naming that would complement the typographic solution.

Παράλληλα με το λογότυπο σχεδιάσαμε και το σλόγκαν που συμπληρώνει την τυπογραφική μας πρόταση.

hbio

hbio

corporate brochure
2016

έντυπο καμπάνιας
2016

ΗBio is the Greek  biotechnology and pharmaceutical cluster that aims to promote and support the domestic pharmaceutical industry and its related sciences.

Η ΗBio είναι η ένωση ελληνικών φαρμακευτικών εταιριών και εταιριών βιοτεχνολογίας που σκοπό έχει την προβολή και στήριξη του εγχώριου κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας και των σχετιζόμενων με αυτήν επιστημών.

For Hbio we designed a 12-page corporate brochure which presents the activity of the cluster with an overview of the pharmaceutical industry in Greece, along with a 20-page brochure that presents the members of HBio. Our aim was to create a clear visual language that highlights the brand.

Για την Hbio σχεδιάσαμε ένα 12σέλιδο εταιρικό έντυπο που παρουσιάζει την δραστηριότητα της ένωσης μαζί με μια συνοπτική εικόνα του χώρου της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, καθώς και ένα 20σέλιδο έντυπο παρουσίασης των μελών της.

To achieve this, we have created a design layout that comes from the logo itself, using the diagonal and triangular shapes. We have also designed tailor-made icons, infographics and other graphic elements by making the most of the available data from the customer.

Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε μια σαφή οπτική γλώσσα που να αναδεικνύει το brand. Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργήσαμε ένα κεντρικό σχεδιασμό που προκύπτει από το ίδιο το λογότυπο, χρησιμοποιώντας τις διαγώνιες και τα τριγωνικά σχήματα. Επίσης σχεδιάσαμε tailor-made εικονίδια, infographics και λοιπά γραφιστικά στοιχεία αξιοποιώντας στο μέγιστο το διαθέσιμο από τον πελάτη πληροφοριακό υλικό.

The brochure printed using pantone colors to maximize the intensity and clarity the printed outcome.

Η εκτύπωση του εντύπου έγινε με pantone χρώματα για να μεγιστοποιήσουμε την ένταση και την ευκρίνια του τελικού αποτελέσματος.

 

smili editions

εκδόσεις σμίλη

book covers
2013 – 2015

εξώφυλλα βιβλίων
2013 – 2015

Smili editions is a publishing house located in Athens, for which we have designed many cover books over the years.

Oι εκδόσεις Σμίλη είναι ένας εκδοτικός οίκος στο κέντρο της Αθήνας. Για τις εκδόσεις Σμίλη έχουμε σχεδιάσει αρκετά εξώφυλλα ανά τα χρόνια.

Our book cover work spans a range of poetic collections, 20th century philosophy, classic literature and various theoretical essays by university professors and others.

Η δουλειά μας εμπεριέχει εξώφυλλα από ποιητικές συλλογές μέχρι και φιλοσοφικά κείμενα του 20ου αιώνα και από κλασσική λογοτεχνία μέχρι διάφορα θεωρητικά κείμενα από καθηγητές πανεπιστημίων και συγγραφείς.

These are some of the book covers we’ve designed so far.

Αυτά είναι μερικά από τα εξώφυλλα βιβλίων που έχουμε σχεδιάσει μέχρι τώρα.

sugarworld

sugarworld

logo design,
corporate identity
2017

λογότυπο,
εταιρική ταυτότητα
2017

Sugarworld – Aliprantis is a major supplier of cake decoration and confectionery arts products. We were asked among others to re design their logo and corporate identity.

Η Sugarworld – Η Aliprantis είναι ένας σημαντικός προμηθευτής προϊόντων διακόσμησης κέικ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Μας ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσουμε ξανά το λογότυπο και την εταιρική τους ταυτότητα.

The initial presentation included many ideas but we came up to the tailor-made typographic solution that illustrates the activity and upgrades the whole corporate identity in a direct way.

Η αρχική παρουσίαση περιελάμβανε πολλές ιδέες, αλλά καταλήξαμε στην εξατομικευμένη τυπογραφική λύση που απεικονίζει τη δραστηριότητα και αναβαθμίζει άμεσα όλη την εταιρική ταυτότητα.

The chosen proposal edited to fit best in all future web and print implementations.

Η επιλεγμένη πρόταση τροποποιήθηκε ώστε να ταιριάζει καλύτερα σε όλες τις μελλοντικές εφαρμογές ιστού και εκτύπωσης.

Colour identity upgraded as well to enhance visual impact with the company’s target audience.

Τέλος η ταυτότητα χρώματος επιλέχθηκε με στόχο να ανανεώσει την εικόνα του brand με τρόπο σύγχρονο και ταυτόχρονα πιο συναφή με την δραστηριότητα της εταιρίας.

privacy policy and terms of use

Brand.new design agency (brand.new) provides this website, brandnew.com.gr, for informational and showcase purposes. By accessing the website, you accept these Terms and Conditions of use and Privacy Policy, as may be amended from time to time, without limitation or qualification. If you do not wish to be bound by these Terms and Conditions, please refrain from further use of the website. All Content is Protected by Copyright Laws. Images, text, software, documentation, electronic text and image files, audio and video files and clips, and other materials on the Website are protected by copyright laws and may be covered by other restrictions as well. brand.new retains all rights it may hold, including copyright, in data, image, text, and any other information contained in these files. Copyrights and other proprietary rights in the material on the Website may also subsist in individuals and entities other than, and in addition to, brand.new. Brand.new expressly prohibits the copying of any protected materials on the Website. Commercial Use is Restricted Unauthorized publication or exploitation of brand.new’s files is specifically prohibited. Anyone wishing to use any of these files or images for commercial use, publication, or any other purpose must request and receive prior written permission. All requests to reproduce content from the Website should be made withi info@brandnew.com.gr or call 210.321.4.123 Reservation of Rights All rights not expressly granted by brand.new herein are specifically and completely reserved. Nothing on the Website or in these Terms and Conditions grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use any content or property of any third party, or may be construed to mean that tbrand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party.

Trademarks
“Brand.new” is a registered trademark of Mentzos Konstantinos (the “brand.new Trademark”). You may not use the brand.new Trademark without brand.new’s prior, written permission in each case. The names, titles, trademarks, service marks, and logos of third parties on the Website from time to time are registered and unregistered marks of those third parties; you may not use these trademarks without prior, written permission of their respective owners. You acknowledge and agree that nothing on the Website grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use the brand.new Trademark or may be construed to mean that brand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party trademark owner. Protection of Privacy brand.new is committed to protecting the privacy of its Website visitors in accordance with applicable laws and regulations. brand.new collects and stores aggregated, anonymized or pseudonymized information about your activity on and interaction with the Website, such as your IP address, the type of device or browser you use, and your actions on the Website. brand.new uses the information it collects for the following purposes: To track and analyze use of the Website so brand.new can provide users with the best experience possible. Brand.new will indefinitely retain the aggregated, anonymized or pseudonymized information brand.new collects from you to protect the safety and security of the Website, improve the Website, or comply with legal obligations. You will always have the opportunity to unsubscribe from future Newsletter correspondence. Brand.new may share the information with certain trusted third-party services to help provide, improve, promote, or protect the Website. When brand.new shares information with third-party services that support its delivery of the Newsletter, brand.new requires that they use your information only for the purposes brand.new has authorized, and that they protect your information at least to the same standards brand.new does. brand.new may also share information that has been aggregated and anonymized in a way so it does not directly identify you. brand.new may include links to other websites or services whose privacy practices may differ from brand.new’s. When you use a link to an external website or service, the privacy policy and data processing disclosures for that website or service governs. Links to Third-Party Websites brand.new has not reviewed all the websites or services linked to or from the Website. brand.new provides these links as a convenience and linking to any third-party websites or services is at the user’s own risk. A link does not imply endorsement or affiliation with the linked website by brand.new. DISCLAIMER BRAND.NEW PROVIDES THE WEBSITE ON AN “AS IS” BASIS. YOUR USE OF THE WEBSITE OR ITS CONTENTS, IS AT YOUR OWN RISK. BRAND.NEW DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COPYRIGHT OR TRADEMARK OWNERSHIP AND/OR NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHTS OR OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY RIGHTS. BRAND.NEW DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE WILL PROVIDE CONTINUOUS, PROMPT, SECURE, OR ERROR-FREE SERVICE. BRAND.NEW MAKES REASONABLE, ONGOING EFFORTS TO REVISE AND UPDATE THE WEBSITE, BUT ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, INCLUDING THE INACCURACY OF CONTENT, OR FOR ANY DAMAGES OR LOSSES THAT YOU OR ANY THIRD PARTY MAY INCUR AS A RESULT OF THE UNAVAILABILITY OF THE WEBSITE. BRAND.NEW ASSUMES NO RESPONSIBILITY, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR OTHER PROPERTY ARISING FROM YOUR USE OF THE WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE REPRODUCTION OF THE WEBSITE’S CONTENT. LIMITATION OF LIABILITY NEITHER BRAND.NEW, ITS AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS WILL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (EVEN IF BRAND.NEW HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) ARISING FROM OR RELATED TO YOUR USE OF THE WEBSITE AND/OR ITS CONTENTS. Indemnification By using the Website in any manner, you represent and warrant that your use will be consistent with these Terms and Conditions. You agree to indemnify, defend, and hold brand.new, its affiliates, directors, officers, employees, and agents harmless from all claims, causes, costs, expenses, fees (including reasonable attorneys’ fees), judgments, liabilities, losses, and damages arising from or relating to your use of the Website. Venue and Choice of Law The Terms and Conditions and any counterparts, amendments, or revisions there to will be governed and construed in accordance with the laws of Greece and European Union, without regard to principles of conflicts of laws. Any case, controversy, suit, action, or proceeding arising out of, in connection with, or related to the Terms and Conditions will be brought in any Greek court located in Athens, and you hereby waive any objection that you may have to personal jurisdiction in these courts. Entire Agreement; Severance; Waiver These Terms and Conditions incorporate by reference any notices on the Website constitute the entire agreement regarding user access to the Website. If any provision of the Terms and Conditions -is deemed unlawful, void, or unenforceable, that provision will be severable from the remaining provisions and will not affect their validity and enforceability. Brand.news failure to enforce a provision on any occasion will not be construed as a waiver of such provision.

Close