sas branding

sas branding

packaging and
brochure design
2017

σχεδιασμός
συσκευασιών
2017

sas is currently expanding to a whole new series of charging products including charging cables. For the cables we thoroughly examined the way they should be coiled inside the packaging, and using CAD and 3D software we estimated the exact curvature so as to design the foam compartment.

H sas επεκτείνεται σε μια νέα σειρά προϊόντων φόρτισης που περιλαμβάνουν και καλώδια φόρτισης. Για τα καλώδια αυτά μελετήσαμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τυλίγονται και μέσω CAD και 3D προγραμμάτων υπολογίσαμε ακριβως την καμπυλότητα ώστε να σχεδιάσουμε το αφρώδες υλικό στο οποίο τυλίγεται το προϊόν.

After that initial phase, we created a unique die-cut to fit our rebranded design. Besides the graphic design we undertook the product photography and CGI for the mockups. Finally we added all the technical specifications and information necessary for the tech-knowledgeable consumer. The sas company has a full range of self-adhesive lighting strip products and many high-tech accessories of many possibilities.

Μετά την αρχική αυτή φάση σχεδιάσαμε το ιδιαίτερο κοπτικό το οποίο ενσωματώνεται στον νέο γενικό ανα-σχεδιασμό που κάναμε για την sas. Εκτός από το design αναλάβαμε την φωτογράφιση των προϊόντων καθώς και τα 3D γραφικά για τα mockups. Tέλος προσθέσαμε όλες  τις απαραίτητες πληροφορίες και προδιαγραφές για τον χρήστη. 

For the led-it line, we were asked to design a brochure presenting its possibilities in a clear and definite manner to the general public, without losing the necessary technical information at the same time.

Η εταιρεία sas διαθέτει μια πλήρη γκάμα προϊόντων αυτοκόλλητων ταινιών φωτισμού και πολλών παρελκόμενων υψηλής τεχνολογίας πολλών δυνατοτήτων.

For the brochure, besides the basic design, we extensively worked on the texts and slogan, the product photos, and some high-fidelity, photometry-based renderings that realistically show the performance of lighting in the environment. Finally, we redesigned all the technical emblems of the series as well as the led-it logo, based on the new branding adopted by the company since early 2017.

Για την σειρά led-it μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε ένα έντυπο που να προβάλει τις δυνατότητες με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο στο ευρύ κοινό, χωρίς ταυτόχρονα να υπολείπεται στις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες. Για το έντυπο, εκτός από το βασικό σχεδιασμό επιμεληθήκαμε σε μεγάλο βαθμό τα κείμενα και τα slogan του εντύπου, τις φωτογραφίες των προϊόντων καθώς και κάποια υψηλής πιστότητας renderings, βασισμένα σε φωτομετρία, που δείχνουν ρεαλιστικά την απόδοση του φωτισμού στον χώρο. Τέλος, επανασχεδιάσαμε όλα τα τεχνικά εμβλήματα της σειράς καθώς και το σήμα led-it, με βάση το νέο branding που υιοθέτησε η εταιρεία από τις αρχές του 2017. 

trojan donkey

trojan donkey

brand name, logo, tagline
2015

όνομα μάρκας,
λογότυπο, σλόγκαν
2015

AegeanArt is a tourist sector facility that produces large amounts of items and accessories mostly for the Greek islands.

H AegeanArt είναι μια εταιρεία του τουριστικού τομέα που παράγει μεγάλο όγκο αντικειμένων και αξεσουάρ κυρίως για τα ελληνικά νησιά.

We were asked to think of a new brand that would emerge in these islands and would mainly consist of T-shirts and other types of clothes.

Μας ζητήθηκε να σκεφτούμε ένα νέο brand που θα δραστηριοποιείται στα νησιά αυτά και θα αποτελείται κυρίως από μπλουζάκια και άλλα ρούχα.

Our brief was to create a trendy, fresh and original brand featuring a main character/protagonist: the Donkey.

Το brief που μας δόθηκε ζητούσε κυρίως μια trendy, φρέσκια και πρωτότυπη μάρκα που θα έχει έναν κύριο χαρακτήρα/πρωταγωνιστή, τον γάιδαρο.

Our proposal was the name “trojan donkey”. We wanted to provide a bit of a twist on a well known part of our history and culture along with fresh and contemporary aesthetics.

Η πρόταση μας ήταν αρχικά το όνομα “trojan donkey”. Θέλαμε να προξενήσουμε μια μικρή μεταστροφή σε ένα αρκετά γνωστό κομμάτι της ιστορίας και της κουλτούρας μας, που θα συνοδεύεται παράλληλα από φρέσκια και σύγχρονη αισθητική.

my breeze

my breeze

brand name, logo design
2016

όνομα μάρκας,
σχεδιασμός λογοτύπου
2016

MyBreeze is a new fashion + accessories brand for the AegeanArt company. We designed the logo for them. In the initial briefing, we were asked to design a logo that represents a big collection of upcoming products mainly targeted at the Greek islands boutique markets.

Η MyBreeze είναι ένα νέο brand μόδας και αξεσουάρ της ΑegeanArt για το οποίο σχεδιάσαμε το λογότυπο. Στο αρχικό briefing μας ζητήθηκε ένα λογότυπο που να εκπροσωπεί μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα τα οποία στοχεύουν στις αγορές boutique των νησιών.

Therefore we thought of the word “breeze” as the main concept, a familiar characteristic of the Greek islands.

Σαν κεντρική ιδέα σκεφτήκαμε το breeze (=αεράκι), ένα γνωστό χαρακτηριστικό των ελληνικών νησιών.

The summer breeze also leaves this pleasant feeling on the skin, and we wanted the name and logo of the new brand to express this feeling.

To καλοκαιρινό “αεράκι” μας δίνει την ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα και αυτή την αίσθηση θέλαμε να δίνει και στο νέο brand.

So we came up with a logo solution that combines the letter “B” and the dandelion seed which travels with a slight breeze of air. And this delicate feeling is exactly what we wanted for the new brand.

Έτσι, φτάσαμε σε μια σχεδιαστική λύση για το λογότυπο που συνδυάζει το γράμμα Β και τους σπόρους του γνωστού φυτού “κλέφτη” που ταξιδεύει με ένα απαλό φύσημα του αέρα. Και αυτή η απαλή και αέρινη αίσθηση ήταν αυτό που θέλαμε για το νέο brand.

phocus visual identity

phocus visual identity

naming, logo design,
slogan
2014

ονοματολογία, σχεδιασμός λογότυπου, σλόγκαν
2014

Phocus is a company that specializes in strategic marketing and communication solutions for pharmaceutical and health companies. Phocus wanted us to create a visual identity and design it from scratch. Our goal was to present a more professional and contemporary image to their clients.

Η phocus είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό στρατηγικής και επικοινωνιακών λύσεων για φαρμακευτικές εταιρείες. Η phocus ήθελε να σχεδιάσουμε και να σκεφτούμε από την αρχή την οπτική ταυτότητά της. Ξεκινήσαμε με την ονομασία της εταιρείας, που είναι ένα λογοπαίγνιο μεταξύ των λέξεων pharma και focus.

The initial step was to work on the name of the brand, which is a play on the words pharma and focus. We felt that our concept and idea behind the logo expressed a simple yet strong visual language. 

Ο στόχος μας για την εταιρεία ήταν να παρουσιάσουμε ένα πιο επαγγελματικό και σύγχρονο παρουσιαστικό προς τους πελάτες της. Η σκέψη μας πίσω από το λογότυπο ήταν να πάρουμε μια απόφαση για μια οπτική γλώσσα απλή και ισχυρή.

The two brackets in the logo provide and mark the area that the company focuses on, and also highlight the meaning of the name along with the dedication needed in this division.

Οι δύο αγκύλες δημιουργούν την περιοχή όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία και αναδεικνύουν επίσης το νόημα του ονόματος μέσω της αφοσίωσής της.

Besides the logo we also designed the naming that would complement the typographic solution.

Παράλληλα με το λογότυπο σχεδιάσαμε και το σλόγκαν που συμπληρώνει την τυπογραφική μας πρόταση.

hbio

hbio

corporate brochure
2016

έντυπο καμπάνιας
2016

ΗBio is the Greek  biotechnology and pharmaceutical cluster that aims to promote and support the domestic pharmaceutical industry and its related sciences.

Η ΗBio είναι η ένωση ελληνικών φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών βιοτεχνολογίας που σκοπό έχει την προβολή και στήριξη του εγχώριου κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας και των σχετιζόμενων με αυτήν επιστημών.

For Hbio we designed a 12-page corporate brochure presenting the activity of the cluster with an overview of the pharmaceutical industry in Greece, along with a 20-page brochure presenting the members of HBio. Our aim was to create a clear visual language that highlights the brand.

Για την Hbio σχεδιάσαμε ένα 12σέλιδο εταιρικό έντυπο που παρουσιάζει την δραστηριότητα της ένωσης μαζί με μια συνοπτική εικόνα του χώρου της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα, καθώς και ένα 20σέλιδο έντυπο παρουσίασης των μελών της.

To achieve this, we created a design layout that comes from the logo itself, using its diagonal and triangular shapes. We also designed tailor-made icons, infographics and other graphic elements by making the most of the data made available by the customer.

Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε μια σαφή οπτική γλώσσα που να αναδεικνύει το brand. Για να το πετύχουμε αυτό δημιουργήσαμε έναν κεντρικό σχεδιασμό που προκύπτει από το ίδιο το λογότυπο, χρησιμοποιώντας τις διαγώνιες και τα τριγωνικά σχήματα. Επίσης σχεδιάσαμε tailor-made εικονίδια, infographics και λοιπά γραφιστικά στοιχεία αξιοποιώντας στο μέγιστο το διαθέσιμο από τον πελάτη πληροφοριακό υλικό.

The brochure was printed using pantone colors to maximize the intensity and clarity of the printed outcome.

Η εκτύπωση του εντύπου έγινε με pantone χρώματα για να μεγιστοποιήσουμε την ένταση και την ευκρίνεια του τελικού αποτελέσματος.

 

smili editions

εκδόσεις σμίλη

book covers
2013 – 2015

εξώφυλλα βιβλίων
2013 – 2015

Smili editions is a publishing house located in Athens, for which we have designed many book covers over the years.

Οι εκδόσεις Σμίλη είναι ένας εκδοτικός οίκος στο κέντρο της Αθήνας. Για τις εκδόσεις Σμίλη έχουμε σχεδιάσει αρκετά εξώφυλλα ανά τα χρόνια.

Our book cover work spans a range of poetic collections, 20th century philosophy, classic literature and various theoretical essays by university professors and others.

Η δουλειά μας εμπεριέχει εξώφυλλα από ποιητικές συλλογές μέχρι και φιλοσοφικά κείμενα του 20ου αιώνα, και από κλασσική λογοτεχνία μέχρι διάφορα θεωρητικά κείμενα από καθηγητές πανεπιστημίων και συγγραφείς.

These are some of the book covers we’ve designed so far.

Αυτά είναι μερικά από τα εξώφυλλα βιβλίων που έχουμε σχεδιάσει μέχρι τώρα.

sugarworld

sugarworld

logo design,
corporate identity
2017

λογότυπο,
εταιρική ταυτότητα
2017

Sugarworld – Aliprantis is a major supplier of cake decoration and confectionery arts products. We were asked among others to redesign their logo and corporate identity.

Η Sugarworld – Aliprantis είναι ένας σημαντικός προμηθευτής προϊόντων διακόσμησης κέικ και προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Μας ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσουμε ξανά το λογότυπο και την εταιρική τους ταυτότητα.

The initial presentation included many ideas but we came to the tailor-made typographic solution that illustrates the activity and upgrades the whole corporate identity in a direct way.

Η αρχική παρουσίαση περιελάμβανε πολλές ιδέες, αλλά καταλήξαμε στην εξατομικευμένη τυπογραφική λύση που απεικονίζει τη δραστηριότητα και αναβαθμίζει άμεσα όλη την εταιρική ταυτότητα.

The chosen proposal was edited to fit best in all future web and print implementations.

Η επιλεγμένη πρόταση τροποποιήθηκε ώστε να ταιριάζει καλύτερα σε όλες τις μελλοντικές εφαρμογές ιστού και εκτύπωσης.

The color identity was upgraded as well to enhance visual impact with the company’s target audience.

Τέλος, η ταυτότητα χρώματος επιλέχθηκε με στόχο να ανανεώσει την εικόνα του brand με τρόπο σύγχρονο και ταυτόχρονα πιο συναφή με την δραστηριότητα της εταιρείας.

kappatos gallery

γκαλερί καππάτος

exhibition material
2006-2008

εκθεσιακό υλικό
2006-2008

Kappatos Gallery is a well known and established art gallery in the center of Athens.

Η kappatos gallery είναι μια πολύ γνωστή και καθιερωμένη γκαλερί στο κέντρο της Αθήνας.

We have designed a variety of exhibition material for the gallery over the years, for both group and solo exhibitions.

Έχουμε κατά καιρούς σχεδιάσει αρκετό υλικό για προώθηση εκθέσεων, είτε ατομικών είτε ομαδικών.

One of the most distinguished is the poster for the retrospective exhibition of Marina Abramović.

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εργασίες είναι η αφίσα για την αναδρομική έκθεση της Marina Abramović.

yachtlove

yachtlove

logo design
2015

σχεδιασμός λογοτύπου
2015

Υachtlove is a luxury yacht chartering company. It specializes in providing the best yachts available for rent or sale in the Aegean Sea region.

H Υachtlove είναι μια εταιρεία υπηρεσιών για σκάφη πολυτελείας. Εξειδικεύεται στο να παρέχει τα καλύτερα διαθέσιμα γιωτ για ενοικίαση ή αγορά στην περιοχή του Αιγαίου.

It also offers a broad range of other services such as charter management, technical management, yacht and crew insurance, crewing services and crew placement.

Παρέχει επίσης μια ευρεία γκάμα από άλλες υπηρεσίες όπως διαχείριση ναύλωσης, τεχνικό management, ασφάλεια για το γιωτ και το πλήρωμά του, υπηρεσίες και τοποθέτηση πληρώματος.

In designing the logo for this luxury brand we tried to achieve a contemporary feel that pops.

Σχεδιάσαμε το λογότυπο για αυτό το πολυτελές brand προσπαθώντας να πετύχουμε μια ταυτόχρονα ποπ και σύγχρονη αίσθηση.

The concept of the logo derives from a twist on the typography and the heart symbol combined.

Το concept του λογότυπου προέρχεται από ένα μετασχηματισμό της τυπογραφίας στο σύμβολο της καρδιάς που αποτελεί μέρος του brand name.

vector security

vector security

corporate identity design
2015

επανασχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
2015

Vector Security is a company that offers CCTV cameras and other security products such as alarms, wiring etc. We were asked to create their visual identity and redesign their logo.

Regarding the logo, we had to change the typeface because it was too rounded and we wanted it to provide a sense of security.

Η vector security είναι μια εταιρεία που προσφέρει cctv κάμερες και άλλα προϊόντα ασφάλειας και φύλαξης όπως συναγερμοί, καλωδιώσεις κ.α.

The idea that we came up with is a small scale leaflet that when unfolded turns into a small poster.

Μας ζητήθηκε να κατασκευάσουμε την οπτική της ταυτότητα, όπως επίσης να κάνουμε και μια ανανέωση στο ήδη υπάρχον λογότυπο.

We wanted something more bold, stable and strict. As for the visual identity, we created an abstract representation of the camera’s optical field in the brand colors.

Όσον αφορά το λογότυπο, χρειάστηκε να αλλάξουμε την γραμματοσειρά καθώς ήταν πολύ στρογγυλή και φιλική, ενώ εμείς θέλαμε να παρέχει περισσότερη ασφάλεια. Θέλαμε κάτι πιο στιβαρό, σταθερό και αυστηρό. Όσο για την οπτική ταυτότητα, δημιουργήσαμε μια αφηρημένη αναπαράσταση του οπτικού πεδίου της κάμερας μαζί με τα χρώματα της εταιρείας.

vector_insta2

privacy policy and terms of use

Brand.new design agency (brand.new) provides this website, brandnew.com.gr, for informational and showcase purposes. By accessing the website, you accept these Terms and Conditions of use and Privacy Policy, as may be amended from time to time, without limitation or qualification. If you do not wish to be bound by these Terms and Conditions, please refrain from further use of the website. All Content is Protected by Copyright Laws. Images, text, software, documentation, electronic text and image files, audio and video files and clips, and other materials on the Website are protected by copyright laws and may be covered by other restrictions as well. brand.new retains all rights it may hold, including copyright, in data, image, text, and any other information contained in these files. Copyrights and other proprietary rights in the material on the Website may also subsist in individuals and entities other than, and in addition to, brand.new. Brand.new expressly prohibits the copying of any protected materials on the Website. Commercial Use is Restricted Unauthorized publication or exploitation of brand.new’s files is specifically prohibited. Anyone wishing to use any of these files or images for commercial use, publication, or any other purpose must request and receive prior written permission. All requests to reproduce content from the Website should be made withi info@brandnew.com.gr or call 210.321.4.123 Reservation of Rights All rights not expressly granted by brand.new herein are specifically and completely reserved. Nothing on the Website or in these Terms and Conditions grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use any content or property of any third party, or may be construed to mean that tbrand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party.

Trademarks
“Brand.new” is a registered trademark of Mentzos Konstantinos (the “brand.new Trademark”). You may not use the brand.new Trademark without brand.new’s prior, written permission in each case. The names, titles, trademarks, service marks, and logos of third parties on the Website from time to time are registered and unregistered marks of those third parties; you may not use these trademarks without prior, written permission of their respective owners. You acknowledge and agree that nothing on the Website grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use the brand.new Trademark or may be construed to mean that brand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party trademark owner. Protection of Privacy brand.new is committed to protecting the privacy of its Website visitors in accordance with applicable laws and regulations. brand.new collects and stores aggregated, anonymized or pseudonymized information about your activity on and interaction with the Website, such as your IP address, the type of device or browser you use, and your actions on the Website. brand.new uses the information it collects for the following purposes: To track and analyze use of the Website so brand.new can provide users with the best experience possible. Brand.new will indefinitely retain the aggregated, anonymized or pseudonymized information brand.new collects from you to protect the safety and security of the Website, improve the Website, or comply with legal obligations. You will always have the opportunity to unsubscribe from future Newsletter correspondence. Brand.new may share the information with certain trusted third-party services to help provide, improve, promote, or protect the Website. When brand.new shares information with third-party services that support its delivery of the Newsletter, brand.new requires that they use your information only for the purposes brand.new has authorized, and that they protect your information at least to the same standards brand.new does. brand.new may also share information that has been aggregated and anonymized in a way so it does not directly identify you. brand.new may include links to other websites or services whose privacy practices may differ from brand.new’s. When you use a link to an external website or service, the privacy policy and data processing disclosures for that website or service governs. Links to Third-Party Websites brand.new has not reviewed all the websites or services linked to or from the Website. brand.new provides these links as a convenience and linking to any third-party websites or services is at the user’s own risk. A link does not imply endorsement or affiliation with the linked website by brand.new. DISCLAIMER BRAND.NEW PROVIDES THE WEBSITE ON AN “AS IS” BASIS. YOUR USE OF THE WEBSITE OR ITS CONTENTS, IS AT YOUR OWN RISK. BRAND.NEW DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COPYRIGHT OR TRADEMARK OWNERSHIP AND/OR NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHTS OR OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY RIGHTS. BRAND.NEW DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE WILL PROVIDE CONTINUOUS, PROMPT, SECURE, OR ERROR-FREE SERVICE. BRAND.NEW MAKES REASONABLE, ONGOING EFFORTS TO REVISE AND UPDATE THE WEBSITE, BUT ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, INCLUDING THE INACCURACY OF CONTENT, OR FOR ANY DAMAGES OR LOSSES THAT YOU OR ANY THIRD PARTY MAY INCUR AS A RESULT OF THE UNAVAILABILITY OF THE WEBSITE. BRAND.NEW ASSUMES NO RESPONSIBILITY, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR OTHER PROPERTY ARISING FROM YOUR USE OF THE WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE REPRODUCTION OF THE WEBSITE’S CONTENT. LIMITATION OF LIABILITY NEITHER BRAND.NEW, ITS AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS WILL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (EVEN IF BRAND.NEW HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) ARISING FROM OR RELATED TO YOUR USE OF THE WEBSITE AND/OR ITS CONTENTS. Indemnification By using the Website in any manner, you represent and warrant that your use will be consistent with these Terms and Conditions. You agree to indemnify, defend, and hold brand.new, its affiliates, directors, officers, employees, and agents harmless from all claims, causes, costs, expenses, fees (including reasonable attorneys’ fees), judgments, liabilities, losses, and damages arising from or relating to your use of the Website. Venue and Choice of Law The Terms and Conditions and any counterparts, amendments, or revisions there to will be governed and construed in accordance with the laws of Greece and European Union, without regard to principles of conflicts of laws. Any case, controversy, suit, action, or proceeding arising out of, in connection with, or related to the Terms and Conditions will be brought in any Greek court located in Athens, and you hereby waive any objection that you may have to personal jurisdiction in these courts. Entire Agreement; Severance; Waiver These Terms and Conditions incorporate by reference any notices on the Website constitute the entire agreement regarding user access to the Website. If any provision of the Terms and Conditions -is deemed unlawful, void, or unenforceable, that provision will be severable from the remaining provisions and will not affect their validity and enforceability. Brand.news failure to enforce a provision on any occasion will not be construed as a waiver of such provision.

Close