kappatos gallery

γκαλερί καππάτος

exhibition material
2006-2008

εκθεσιακό υλικό
2006-2008

Kappatos Gallery is a well known and established art gallery in the centre of Athens.

Η kappatos gallery είναι μια πολύ γνώστη και καθιερωμένη γκαλερί στο κέντρο της Αθήνας.

We have designed a variety of exhibition material throughout the years for the gallery; for both group and solo exhibitions.

Έχουμε κατά καιρούς σχεδιάσει αρκετό υλικό για προώθηση εκθέσεων, είτε ατομικών είτε ομαδικών.

One of the most distinguished is the poster for the retrospective exhibition of Marina Abramović.

Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εργασίες είναι η αφίσα για την αναδρομική έκθεση της Marina Abramović.

yachtlove

yachtlove

logo design
2015

σχεδιασμός λογοτύπου
2015

Υachtlove is a luxury yacht charters company. It is specialized in providing the best yachts available for rent or sale in the aegean sea region.

H Υachtlove είναι μια εταιρεία υπηρεσιών για σκάφη πολυτελείας. Εξειδικεύεται στο να παρέχει τα καλύτερα διαθέσιμα yachts για ενοικίαση ή αγορά στην περιοχή του αιγαίου.

It also offers a broad range of other services such as charter management, technical management, yacht and crew insurance, crewing services and crew placement.

Παρέχει επίσης μια ευρεία γκάμα από άλλες υπηρεσίες όπως διαχείριση ναύλωσης, τεχνικό management, ασφάλεια για το γιωτ και το πλήρωμά του, υπηρεσίες και τοποθέτηση πληρώματος.

We designed the logo for this luxury brand trying to achieve a contemporary feel that aesthetically pops out.

Σχεδιάσαμε το λογότυπο για αυτό το πολυτελές brand προσπαθώντας να πετύχουμε μια ταυτόχρονα ποπ και σύγχρονη αίσθηση.

The concept of the logo derives from a twist between the typography and the heart symbol.

Το concept του λογότυπου προέρχεται από ένα μετασχηματισμό της τυπογραφίας στο σύμβολο της καρδιάς που αποτελεί μέρος του brand name.

vector security

vector security

corporate identity design
2015

επανασχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
2015

About the logo, we had to change the typeface because it was too rounded and humanistic, and we wanted it to provide a sense of security. 

Η vector security είναι μια εταιρεία που προσφέρει cctv κάμερες και άλλα προϊόντα ασφάλειας και επιφύλαξης όπως συναγερμοί, καλωδιώσεις κ.α.

The idea that we came up with is a small scale leaflet that when unfolded turns into a small poster.

Μας ζητήθηκε να κατασκευάσουμε την οπτική της ταυτότητα όπως επίσης να κάνουμε και μια ανανέωση στο ήδη υπάρχον λογότυπο.

We wanted something more bold, stable and strict. As for the visual identity we created an abstract representation of the camera’s optical field mixed together with the company’s colours.

Όσον αφορά το λογότυπο, χρειάστηκε να αλλάξουμε την γραμματοσειρά καθώς ήταν πολύ στρογγυλή και φιλική, ενώ εμείς θέλαμε να παρέχει περισσότερη ασφάλεια. Θέλαμε κάτι πιο στιβαρό, σταθερό και αυστηρό. Όσο για την οπτική ταυτότητα δημιουργήσαμε μια αφηρημένη αναπαράσταση του οπτικού πεδίου της κάμερας μαζί με τα χρώματα της εταιρείας.

vector_insta2

achilleas razis

αχιλλέας ραζής

brochure and
website design
2006-2014

έντυπο και
ιστοσελίδα
2006-2014

For his personal exhibition, Achilleas Razis wanted a brochure that was simple yet original in design, allthewhile keeping a casual aesthetic. We thought of a dual use for this brochure. 

Ο Αχιλλέας Ραζής μας ζήτησε ένα έντυπο για την έκθεσή του που να είναι απλό αλλά ταυτόχρονα πρωτότυπο σε σχεδιασμό, διατηρώντας μια λιτή αισθητική.

The idea that we came up with is a small scale leaflet that when unfolded turns into a small poster.

Σκεφτήκαμε μια διπλή χρήση γι’ αυτό. Ένα μικρό έντυπο που αναδιπλώνοντάς το, μετατρέπεται σε μια μικρή αφίσα, ήταν η ιδέα που καταλήξαμε.

Furthemore, we designed the website for Achilleas Razis to be minimal and functional, fully responsive to different screen modes and easily editable by the artist. 

Σχεδιάσαμε την ιστοσελίδα για τον Αχιλλέα Ραζή ώστε να είναι λιτή και λειτουργική, πλήρως σχεδιαστικά ανταποκρινόμενη σε διαφορετικές αναλύσεις οθόνης και εύκολα επεξεργάσιμη από τον καλλιτέχνη.

The site, apart from the biography and gallery, also features an artist blog and a dedicated page for artists’ texts.

Η ιστοσελίδα, εκτός από το βιογραφικό και τις εκθέσεις, διαθέτει blog και μια ξεχωριστή σελίδα όπου ο καλλιτέχνης μπορεί να αναρτά κείμενά του.

sin to chrono (over time)

συν τω χρόνω

visual identity
2017

οπτική ταυτότητα
2017

We’ve been asked to design a visual identity for a center of healthy ageing, where people with post-traumatic, neurological issues or problems from Alzheimer disease and dementia can find help. 

Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε μια ταυτότητα για ένα κέντρο υγιούς γήρανσης και βοήθησης ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα από νόσους όπως το alzheimer ή θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση της υγείας του μετά από επεισόδια και τραύματα που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα.

We focused on the concept of time as a parameter through which you can observe the outcome of a treatment. For this challenging project, we came up with various ways of expressing the objective of the center in a contemporary and compact way. 

Σε αυτό το δύσκολο project σκεφτήκαμε διάφορες διαδρομές για να εκφράσουμε με έναν σύγχρονο και συμπαγή τρόπο την δραστηριότητα. Ταυτόχρονα θέλαμε να αναδείξουμε την παράμετρο του χρόνου ως παράγοντα στον οποίο διαφαίνεται το αποτέλεσμα της όποιας θεραπείας.

The logo and the visual identity were chosen amongst the rest due to their simplicity and immediate tone that forms through the use of typographic elements.

Το λογότυπο και η ταυτότητα επιλέχθηκαν μεσα από άλλες λύσεις λόγω της απλότητας και της αμεσότητας μέσα από την αξιοποίηση των τυπογραφικών στοιχείων.

The succession of the distorted letters symbolises the transition from disorder to normality. Furthermore, the selected colours highlight the earthy and warm tones of the humanitarian objective of the center.

Η διαδοχή από τα αλλοιωμένα γράμματα στην ορθή γραφή συμβολίζει αυτή την μετάβαση από την διαταραχή στην κανονικότητα. Τα χρώματα που επιλέχθηκαν δίνουν επιπλέον μια πιο «γήινη» και ανθρώπινη προσέγγιση στην ταυτότητα του θεραπευτικού κέντρου.

more than five minutes

περισσότερο από πέντε λεπτά

visual identity for
music concert
2017

οπτική ταυτότητα για κονσέρτο
2017

«More than five minutes» is a concert with works of great Greek composers for voice and piano. To design the visual identity, we were inspired by the duality and symmetry between voice and piano. 

Το «περισσότερο από 5 λεπτά» είναι ένα κονσέρτο με έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών για φωνή και πιάνο. Για το σχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας, εμπνευστήκαμε από την δυαδικότητα και τη συμμετρία μεταξύ της φωνής και του πιάνου.

We symbolized the title of the concert, following a subtractive approach throughout the design. Thus, two complementary posters emerged, which simultaneously function as one.

Αναπαραστήσαμε συμβολικά τον τίτλο του κονσέρτου, ακολουθώντας μια αφαιρετική προσέγγιση σε όλο τον σχεδιασμό. Έτσι, προέκυψαν δύο αλληλοσυμπληρούμενες αφίσες που ταυτόχρονα λειτουργούν και ως μία.

The program and the rest of the promotional material follow the same design logic, composing the overall picture of the concert.

Το πρόγραμμα και το υπόλοιπο προωθητικό υλικό ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική λογική συνθέτοντας την συνολική εικόνα του κονσέρτου.

the symptom projects

the symptom projects

project catalogues
2011-2012

κατάλογοι έκθεσης
2011-2012

The Symptom Projects is a platform that aspires to explore the “symptom” in the art, through collaborations with artists, curators, theorists and writers, thus occasioning experimental performances. Over the course of two consecutive years, and following fruitful discussions with the projects’ coordinators, we designed catalogs for both the second and third Symptom Projects.

Το Symptom Projects είναι μια πλατφόρμα που φιλοδοξεί να διερευνήσει το «σύμπτωμα» στην τέχνη, μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες, επιμελητές, θεωρητικούς και συγγραφείς, που συνεπάγονται έτσι πειραματικές παραστάσεις. Για δύο χρόνια, και μετά από γόνιμες συζητήσεις με τους συντονιστές των έργων, σχεδιάσαμε τους καταλόγους για το δεύτερο και τρίτο «Σύμπτωμα».

Throughout the process, we made conscious design decisions based on clear aesthetics and typography that work in favor of the artistic projects being showcased.

Καθ’ όλη τη διαδικασία, κάναμε συνειδητές αποφάσεις σχεδιασμού που βασίζοται σε μια σαφή αισθητική και τυπογραφία με σκοπό να λειτουργεί υπέρ των καλλιτεχνικών έργων που παρουσιάστηκαν.

This focus on precision and detail, led us to choose a color pallet that does not overshadow the works of art represented, meanwhile enabling us to print on matte paper.

Συμπληρωματικά με την έμφαση στην ακρίβεια και τα τυπογραφικά στοιχεία  επιλέχθηκε μια παλέτα χρωμάτων που προέρχεται από το περιβάλλον των εκθέσεων ώστε να υπάρχει αντίστοιχη εντύπωση με την φυσική περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους. Τέλος επιλέχθηκε ματ χαρτί για την εκτύπωση παρέχοντας μια πιο φυσική αίσθηση στο τελικό αποτέλεσμα.

These projects allowed us to communicate our point of view about art catalogs and how their sole purpose ought to reside in the appreciation of the subjects they are exhibiting.

Το symptom projects μας επέτρεψε να επικοινωνήσουμε την οπτική μας σχετικά με τους καταλόγους τέχνης και πώς αυτοί θεωρούμε πρέπει να σχεδιάζονται με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη των έργων.

pyrojot

pyrojot

brand naming, logo,
packaging identity
2015-2016

όνομα brand, λογότυπο,
συσκευασία
2015-2016

We developed the brand starting from scratch with the making of the name. Pyrojot alternatively can be explained as “a small trace of fire”. 

Ξεκινήσαμε το brand Pyrojot από την αρχή με την εύρεση του ονόματος. Το Pyrojot εναλλακτικά μπορεί να εξηγηθεί ως “ίχνος φωτιάς”.

The logo features a geometric, humanistic and bold typeface with the first o being replaced by a product depiction. 

Το logo εμπεριέχει μια γεωμετρική και bold γραμματοσειρά με το πρώτο o να αντικαθίσταται από μια απεικόνιση του ίδιου του προϊόντος.

The packaging itself stands out on the shelves where plenty of other fire-starting products sit, thanks to its professional and well thought of aesthetics. We also created a colour variation for different products to come.

Η συσκευασία ξεχωρίζει στο ράφι ανάμεσα σε άλλα προϊόντα προσανάμματος καθώς αναδεικνύεται μέσω της σύγχρονης αισθητικής της.

pelo lindo

pelo lindo

product identity
2014-2015

ταυτότητα προϊόντος
2014-2015

Pelo Lindo is a company that produces body and hair treatment products.

Η pelolindo είναι μια εταιρεία που παράγει προϊόντα περιποίησης μαλλιών και σωμάτων.

We were asked to design a product identity with a fresh aura along with contemporary aesthetics through a more pop approach.

Μας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε την συσκευασία έχοντας στο νου μια πιο φρέσκια αύρα παράλληλα με σύγχρονη αισθητική μέσα από μια πιο pop προσέγγιση.

Along with the basic design of the packaging, we also came up with the series’ color range to distinguish and acknowledge each product solely as well as an essential part of the product series.

Μαζί με το αρχικό design της συσκευασίας, δημιουργήσαμε την χρωματική γκάμα της σειράς που επιτρέπει σε κάθε προϊόν να αναγνωριστεί ξεχωριστά, αλλά και ως μέρος της προϊοντικής σειράς.

elektra technic

elektra technic

corporate brochure
design
2016

έντυπο καμπάνιας
2016

Elektra Technic is the holding company of vci, vector security, proton power and spectrum engineering. They wanted to perform a major update in their corporate communicative material.

Elektra Technic είναι η μητρική εταιρία της vci, της ασφάλειας των φορέων, της ίσχυος των πρωτονίων και της τεχνολογίας φάσματος. Η εταιρία ήθελε να πραγματοποιήσουν μία σημαντική ενημέρωση στο επικοινωνιακό εταιρικό τους υλικό.

After discussing the matter with Elektra Technic, we decided to design a corporate brochure that would include all of elektra’s subsidiary companies under one catalogue.

Ύστερα απο συζητήσεις, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα εταιρικό φυλλάδιο που θα περιλάμβανε όλες τις θυγατρικές εταιρίες της elektra’s κάτω από έναν κατάλογο.

We approached this project with much eagerness coming up with different infographics for every company included in the brochure.

Προσεγγίσαμε αυτό το έργο με μεγάλη προθυμία έχοντας διαφορετικά infographics για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο.

The main ideas and values for the project are efficiency, accessibility and comprehension, all of those matched with minimal aesthetics produce a contemporary catalogue.

Οι κύριες ιδέες και αξίες για το project είναι αποτελεσματικότητα, προσβασιμότητα και κατανόηση, που όλα αυτά συνδυασμένα με μινιμαλιστική αισθητική δημιουργούν έναν σύγχρονο κατάλογο.

privacy policy and terms of use

Brand.new design agency (brand.new) provides this website, brandnew.com.gr, for informational and showcase purposes. By accessing the website, you accept these Terms and Conditions of use and Privacy Policy, as may be amended from time to time, without limitation or qualification. If you do not wish to be bound by these Terms and Conditions, please refrain from further use of the website. All Content is Protected by Copyright Laws. Images, text, software, documentation, electronic text and image files, audio and video files and clips, and other materials on the Website are protected by copyright laws and may be covered by other restrictions as well. brand.new retains all rights it may hold, including copyright, in data, image, text, and any other information contained in these files. Copyrights and other proprietary rights in the material on the Website may also subsist in individuals and entities other than, and in addition to, brand.new. Brand.new expressly prohibits the copying of any protected materials on the Website. Commercial Use is Restricted Unauthorized publication or exploitation of brand.new’s files is specifically prohibited. Anyone wishing to use any of these files or images for commercial use, publication, or any other purpose must request and receive prior written permission. All requests to reproduce content from the Website should be made withi info@brandnew.com.gr or call 210.321.4.123 Reservation of Rights All rights not expressly granted by brand.new herein are specifically and completely reserved. Nothing on the Website or in these Terms and Conditions grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use any content or property of any third party, or may be construed to mean that tbrand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party.

Trademarks
“Brand.new” is a registered trademark of Mentzos Konstantinos (the “brand.new Trademark”). You may not use the brand.new Trademark without brand.new’s prior, written permission in each case. The names, titles, trademarks, service marks, and logos of third parties on the Website from time to time are registered and unregistered marks of those third parties; you may not use these trademarks without prior, written permission of their respective owners. You acknowledge and agree that nothing on the Website grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use the brand.new Trademark or may be construed to mean that brand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party trademark owner. Protection of Privacy brand.new is committed to protecting the privacy of its Website visitors in accordance with applicable laws and regulations. brand.new collects and stores aggregated, anonymized or pseudonymized information about your activity on and interaction with the Website, such as your IP address, the type of device or browser you use, and your actions on the Website. brand.new uses the information it collects for the following purposes: To track and analyze use of the Website so brand.new can provide users with the best experience possible. Brand.new will indefinitely retain the aggregated, anonymized or pseudonymized information brand.new collects from you to protect the safety and security of the Website, improve the Website, or comply with legal obligations. You will always have the opportunity to unsubscribe from future Newsletter correspondence. Brand.new may share the information with certain trusted third-party services to help provide, improve, promote, or protect the Website. When brand.new shares information with third-party services that support its delivery of the Newsletter, brand.new requires that they use your information only for the purposes brand.new has authorized, and that they protect your information at least to the same standards brand.new does. brand.new may also share information that has been aggregated and anonymized in a way so it does not directly identify you. brand.new may include links to other websites or services whose privacy practices may differ from brand.new’s. When you use a link to an external website or service, the privacy policy and data processing disclosures for that website or service governs. Links to Third-Party Websites brand.new has not reviewed all the websites or services linked to or from the Website. brand.new provides these links as a convenience and linking to any third-party websites or services is at the user’s own risk. A link does not imply endorsement or affiliation with the linked website by brand.new. DISCLAIMER BRAND.NEW PROVIDES THE WEBSITE ON AN “AS IS” BASIS. YOUR USE OF THE WEBSITE OR ITS CONTENTS, IS AT YOUR OWN RISK. BRAND.NEW DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COPYRIGHT OR TRADEMARK OWNERSHIP AND/OR NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHTS OR OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY RIGHTS. BRAND.NEW DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE WILL PROVIDE CONTINUOUS, PROMPT, SECURE, OR ERROR-FREE SERVICE. BRAND.NEW MAKES REASONABLE, ONGOING EFFORTS TO REVISE AND UPDATE THE WEBSITE, BUT ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, INCLUDING THE INACCURACY OF CONTENT, OR FOR ANY DAMAGES OR LOSSES THAT YOU OR ANY THIRD PARTY MAY INCUR AS A RESULT OF THE UNAVAILABILITY OF THE WEBSITE. BRAND.NEW ASSUMES NO RESPONSIBILITY, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR OTHER PROPERTY ARISING FROM YOUR USE OF THE WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE REPRODUCTION OF THE WEBSITE’S CONTENT. LIMITATION OF LIABILITY NEITHER BRAND.NEW, ITS AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS WILL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (EVEN IF BRAND.NEW HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) ARISING FROM OR RELATED TO YOUR USE OF THE WEBSITE AND/OR ITS CONTENTS. Indemnification By using the Website in any manner, you represent and warrant that your use will be consistent with these Terms and Conditions. You agree to indemnify, defend, and hold brand.new, its affiliates, directors, officers, employees, and agents harmless from all claims, causes, costs, expenses, fees (including reasonable attorneys’ fees), judgments, liabilities, losses, and damages arising from or relating to your use of the Website. Venue and Choice of Law The Terms and Conditions and any counterparts, amendments, or revisions there to will be governed and construed in accordance with the laws of Greece and European Union, without regard to principles of conflicts of laws. Any case, controversy, suit, action, or proceeding arising out of, in connection with, or related to the Terms and Conditions will be brought in any Greek court located in Athens, and you hereby waive any objection that you may have to personal jurisdiction in these courts. Entire Agreement; Severance; Waiver These Terms and Conditions incorporate by reference any notices on the Website constitute the entire agreement regarding user access to the Website. If any provision of the Terms and Conditions -is deemed unlawful, void, or unenforceable, that provision will be severable from the remaining provisions and will not affect their validity and enforceability. Brand.news failure to enforce a provision on any occasion will not be construed as a waiver of such provision.

Close